این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
تاریخ های مهم

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری استارتاپ ویکند دارویی:

از روز چهارشنبه 1397/12/01  تا روزجمعه 1397/12/03آخرین مهلت ثبت نام:

25 بهمن 1397