این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
محورهای همایش

محورهای همایش

محورهای اولین استارتاپ ویکند دارویی دامغان

دارو

غذا

سلامت