این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام

             ((بابت سه روز همایش و پذیرایی صبحانه و ناهار و شام و میان وعده))


بصورت آزاد :   100000 تومان  (یکصد هزار تومان)دانشجویی و دانش آموزی:  50000تومان (پنجاه هزارتومان)